A személyes adatok védelme

                                                                                                 Adatvédelmi irányelvek

I.

Alapvető rendelkezés

A Tt. 18/2018. sz. a személyes adatok védelméről szóló módosított törvény o) pontja 5. §-a szerint (a továbbiakban: Törvény) a személyes adatok üzemeltetője: eRide s.r.o., cégjegyzékszám: 35 912 758, adószám: 2021922507, székhelye: Kmeťkova 10, 94901 Nitra, Szlovákia (a továbbiakban: az üzemeltető).

Az üzemeltető elérhetősége:

     cím:  Kmeťkova 10, 94901 Nitra, Szlovákia

     e-mail: info@eride-shop.hu

     telefon: +36 20 549 47 98

A személyes adatok az azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó minden információ; az azonosítható természetes személy olyan természetes személy, akit közvetlenül vagy közvetve azonosíthatunk, különösen egy adott azonosítóra, például névre, azonosító számra, helyadatokra, hálózati azonosítóra való hivatkozással, vagy az említett természetes személy fizikai, fiziológiai, genetikai, pszichikai, gazdasági, kulturális vagy társadalmi identitásának egy vagy több különleges elemére való hivatkozással. 

Az üzemeltető nem jelölte ki a személyes adatok védelméért felelős személyt.

II.

A feldolgozott személyes adatok forrásai és kategóriái

Az üzemeltető kezeli az Ön által megadott személyes adatokat vagy azokat a személyes adatokat, amelyeket az üzemeltető az Ön megrendelése teljesítése alapján szerzett.

Az üzemeltető feldolgozza az Ön azonosító adatait, elérhetőségeit és a szerződés teljesítéséhez szükséges adatokat.

III.

A személyes adatok feldolgozásának jogszerű indoka és célja

A személyes adatok feldolgozásának törvényes oka

az Ön és az üzemeltető közötti szerződés teljesítése a Törvény 13. §-a 1. bekezdésének b) pontja szerint 

 

az üzemeltető jogos érdeke a közvetlen marketing (különösen üzleti hirdetések és hírlevelek küldése) tekintetében a Törvény 13. §-a 1. bekezdésének f) pontja szerint

az Ön feldolgozáshoz adott hozzájárulása a közvetlen marketing (különösen üzleti hirdetések és hírlevelek küldése) céljából a Törvény 13. §-a 1. bekezdésének a) pontja szerint, az áru vagy szolgáltatás megrendelése hiányában.

A személyes adatok feldolgozásának célja

a megrendelés biztosítása és az Ön és az üzemeltető közötti szerződéses kapcsolatból eredő jogok és kötelezettségek gyakorlása; (név, cím, kapcsolat), a személyes adatok nyújtása a szerződés megkötéséhez és teljesítéséhez szükséges követelmény, a személyes adatok megadása nélkül a szerződést nem lehet megkötni vagy az üzemeltető részéről teljesíteni,

üzleti hirdetések küldése és egyéb marketing tevékenységek végrehajtása.

Az üzemeltető nem hoz automatikus egyedi döntést a Törvény 28. §-a értelmében.

IV.

A személyes adatok megőrzésének időtartama

Az üzemeltető személyes adatokat tárol

az Ön és az üzemeltető közötti szerződéses jogviszonyból eredő jogok és kötelezettségek gyakorlásához, valamint az e szerződéses kapcsolatokban foglalt jogok gyakorlásához szükséges ideig (a szerződéses kapcsolat megszűnésétől számított 15 évig).

addig, amíg nem kerül visszavonásra a személyes adatok marketing célú feldolgozásához adott hozzájárulás, maximum 3…. évig, amennyiben a személyes adatok hozzájárulás alapján kerülnek feldolgozásra.

Miután a személyes adatok megőrzési ideje lejárt, az üzemeltető törli a személyes adatokat.

V.

A személyes adatok címzettjei (az üzemeltető alvállalkozói)

A személyes adatok címzettjei személyek a Shoptet, a könyvelő, a szállító társaságok

amelyek részt vesznek a termékértékesítésben / szolgáltatásnyújtásban / szerződéses kifizetések elvégzésében, 

az e-shop működését biztosító szolgáltatások (Shoptet) és más, az e-bolt működéséhez kapcsolódó szolgáltatások,

amelyek biztosítják a marketing szolgáltatásokat.

Az üzemeltető nem kíván személyes adatokat továbbítani egy harmadik országba (nem uniós országba) vagy egy nemzetközi szervezetbe.

VI.

Az Ön jogai

A törvényben meghatározott feltételek szerint

a személyes adatokhoz való hozzáférés joga a Törvény 21. §-a értelmében, 

a Törvény 22. §-a szerinti személyes adatok javításának joga, vagy a Törvény 24. §-a szerinti feldolgozás korlátozása, 

a személyes adatok törlésének joga a Törvény 23. §-a szerint, 

a Törvény 27. §-a szerinti feldolgozás elleni kifogás joga, 

az adatok hordozhatóságához való jog a törvény 26. §-a szerint, 

az adatfeldolgozáshoz adott hozzájárulás írásbeli vagy elektronikus úton történő visszavonásának joga az ezen feltételek III. cikkében említett üzemeltető címére vagy e-mail-címére

Ezenkívül Önnek joga van panaszt benyújtani az Adatvédelmi Hivatalhoz, ha úgy véli, hogy sérelem érte az adatvédelelemhez való jogait.

VII.

Adatvédelmi irányelvek

Az üzemeltető kijelenti, hogy minden megfelelő technikai és szervezeti intézkedést megtett a személyes adatok védelmére.

Az üzemeltető technikai intézkedéseket hozott az adattárházak és a személyes adatraktárak papíralapú biztosításának érdekében, különösen ... jelszavakkal, vírusvédelmi programokkal.

Az üzemeltető kijelenti, hogy a személyes adatok csak az erre felhatalmazott személy számára hozzáférhetők.

VIII.

Záró rendelkezések

A megrendelésnek az online rendelési űrlapból történő benyújtásával Ön tudomásul veszi, hogy ismeri az adatvédelmi irányelveket és elfogadja azokat teljes egészükben.

Ön elfogadja ezeket a feltételeket, ha az online űrlapon bejelölte a hozzájárulást. Az Ön beleegyezésének megerősítésével Ön tudomásul veszi, hogy ismeri az adatvédelmi irányelveket, és elfogadja azokat teljes egészükben.

Az üzemeltető jogosult ezen feltételek megváltoztatására. Az adatvédelmi irányelvek új verzióját közzéteszi a honlapján, és ezzel egyidejűleg elküldi e feltételek új változatát az Ön e-mail-címére, amelyet az üzemeltetőnek nyújtott.

Ezen feltételek 2021.7.01-én lépnek hatályba.